Zasady sklepu

SPIS TREŚCI:

§ 1 DEFINICJE
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 4 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
§ 5 DOSTAWA PRODUKTÓW
§ 6 CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY
§ 7 REKLAMACJE
§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIK – KOSZTY DOSTAWY

§ 1 DEFINICJE

1.1

Dzień roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2

Klient, Usługobiorca – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który zamierza stać się lub jest stroną Umowy z WETFARMA.

1.3

Konto – oznacza usługę świadczona przez WETFARMA umożliwiającą składanie Zamówień przez Klienta oraz gromadzącą dane oraz informacje o aktywności Klienta w Sklepie Internetowym wetfarma.pl

1.4

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową.

1.6

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wetfarma.pl. W przypadku zawarcia Umowy przez Klienta, Regulamin stanowi integralną część Umowy pomiędzy Klientem a WETFARMA. Regulamin jest udostępniony na rzecz Klientów nieodpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.).

1.7

Sklep Internetowy wetfarma.pl – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.wetfarma.pl, prowadzony przez przedsiębiorcę: Małgorzatę Ochmańską – Hecold pod firmą „WETFARMA”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karwińska 19, 02-639 Warszawa, NIP: 5210405237, REGON: 010405166, adres poczty elektronicznej: wetfarma@wetfarma.pl, numer telefonu: 22 646 55 46.

1.8

Umowa – oznacza umowę sprzedaży produktów oferowanych przez WETFARMA zawartą pomiędzy WETFARMA oraz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego wetfarma.pl.

1.9

WETFARMA, Usługodawca – oznacza przedsiębiorcę: Małgorzatę Ochmańską – Hecold prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „WETFARMA”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karwińska 19, 02-639 Warszawa, NIP: 5210405237, REGON: 010405166.

1.10

Zamówienie – oznacza formularz zamówienia składany w formie elektronicznej na stronie internetowej wetfarma.pl przez Klienta.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1

Niniejszy Regulamin określa zakres, zasady oraz warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego wetfarma.pl.

2.2

Sklep Internetowy wetfarma.pl oferuje Klientom: Konsumentom oraz Przedsiębiorcom, informacje o produktach prezentowanych na stronie internetowej www.wetfarma.pl, możliwość złożenia Zamówienia, które po akceptacji przez WETFARMA skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży określonych produktów na rzecz Klienta.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1

Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wetfarma.pl jest dobrowolne.

3.2

W celu z korzystania ze Sklepu Internetowego wetfarma.pl, Klient zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu.

3.3

W celu nabycia produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym wetfarma.pl, Klient może założyć Konto i złożyć Zamówienie.

3.4

Utworzenie Konta przez Klienta odbywa się bezpłatnie poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.wetfarma.pl. Usługi związane z kontem są świadczone na czas nieokreślony. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać rezygnacji z Konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu Internetowego wetfarma.pl. W razie rezygnacji z Konta w trakcie realizacji Zamówienia, rezygnacja ma skutek w dniu zrealizowania Zamówienia.

3.5

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego wetfarma.pl przez Klienta niezbędne są następujące wymagania techniczne sprzętu Klienta umożliwiającego współpracę z systemu teleinformatycznym WETFARMA:

1.

komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2.

dostęp do poczty elektronicznej;

3.

przeglądarka internetowa: obsługująca html w wersji minimum 4,01 i css w wersji minimum 2,1″;

4.

zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

5.

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

§ 4 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

4.1

Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży określonego produktu zamieszczonego w Sklepie Internetowym wetfarma.pl poprzez złożenia Zamówienia.

4.2

Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta wszystkich pól wymaganych w procesie składania Zamówienia.

4.3

W procesie składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podawania informacji zgodnych z prawdą.

4.4

Prawidłowo złożone Zamówienie zostanie potwierdzone przez WETFARMA w formie e-mail, wysyłanym na wskazany przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia adres e-mail, zawierający oświadczenie WETFARMA o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

4.5

Z chwilą akceptacji Zamówienia w formie e-mail przez WETFARMA dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy WETFARMA a Klientem.

4.6

Umowa jest zawierana na czas określony do dnia zrealizowania Zamówienia.

4.7

Miejscem realizacji Umowy jest adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.8

Po potwierdzeniu Zamówienia, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży produktu oraz opłaty za dostawę według jednego ze sposobu płatności określonego w § 6.6 Regulaminu.

§ 5 DOSTAWA PRODUKTÓW

5.1

Sposób dostarczenia produktu wskazywany jest przez Klienta w Zamówieniu.

5.2

Zamówione produkty w Sklepie Internetowy wetfarma.pl są dostarczane Klientowi w następujący sposób: za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu albo poprzez odbiór osobisty w siedzibie WETFARMA.

5.3

Sklep Internetowym wetfarma.pl dostarcza zamówione produkty wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że WETFARMA oraz Klient uzgodnią inaczej.

5.4

Odbiór osobisty w siedzibie WETFARMA zamówionego produktu jest bezpłatny.

5.5

Termin dostawy produktu uzależniony jest od statusu produktu oznaczonego na stronie internetowej www.wetfarma.pl.

5.6

Dostawa zamówionego produktu oznaczonego statusem: „W MAGAZYNIE” następuje w terminie do 3 Dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na rachunku bankowym WETFARMA płatności za produkt. W przypadku zamówienia za pobraniem termin dostawy liczy się od dnia zawarcia Umowy.

5.7

W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia we wskazanym terminie w Umowie z przyczyn zależnych od WETFARMA, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy. Informacja do Klienta w powyższym zakresie zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

5.8

W chwili odbioru przesyłki zawierającej produkt, Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient powinien nie przyjmować przesyłki, zgłosić ten fakt kurierowi oraz poinformować o tym niezwłocznie WETFARMA na adres e-mail.

§ 6 CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

6.1

Ceny oraz opis produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wetfarma.pl stanowią wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. Kodeksu Cywilnego.

6.2

Klient składając Zamówienie na stronie Sklepu wetfarma.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu na stronie internetowej www.wetfarma.pl. Obowiązującą Klienta jest cena w chwili składania Zamówienia.

6.3

Ceny w sklepie internetowym wetfarma.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.

6.4

Na etapie zamawiania Klient określa czy chce otrzymać fakturę. W takim przypadku, faktura będzie dostarczona w formie pisemnej razem z produktem. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje potwierdzenie nabycia produktu w formie paragonu.

6.5

Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cenami określonymi w Załączniku do niniejszego Regulaminu „Koszty Dostawy”.

6.6

Z tytułu nabycia produktu, Klient może dokonać płatności na rzecz WETFARMA w jednej z następujących form:

1.

płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

2.

płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

3.

płatność przelewem na rachunek bankowy WETFARMA.

6.7

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

6.8

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W takiej sytuacji, termin na odbiór produktu oraz dokonanie płatności przez Klienta, wynosi 10 Dni roboczych. Brak odbioru przez Klienta w ciągu powyższego terminu powoduje anulowanie Zamówienia.

§ 7 REKLAMACJE

7.1

WETFARMA zobowiązuje się dostarczać Klientom produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (rękojmia) oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.2

Klient ma prawo wnosić do WETFARMA reklamacje z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu rękojmi.

7.3

Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie na adres: ul. Karwińska 19, 02-639 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wetfarma@wetfarma.pl.

7.4

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę Klienta, adres Klienta, określenie przedmiotu reklamacji oraz przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

7.5

W przypadku, gdy reklamacja, o której mowa w pkt. 4.4. powyżej, nie spełnia warunków, określonych w pkt. 4.4 powyżej, WETFARMA poinformuje Klienta o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

7.6

WETFARMA rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni WETFARMA nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

7.7

W ramach rękojmi za wady, jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że WETFARMA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę.

7.8

Jeżeli Klientem jest Konsument, Konsument może zamiast zaproponowanego przez WETFARMA usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez WETFARMA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.9

Odpowiedzialność WETFARMA wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów zostaje wyłączona.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni, od objęcia produktu w posiadane lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy przez Klienta do WETFARMA.

8.2

Konsument może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres WETFARMA. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

8.3

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowa uważa się za niezawartą.

8.4

WETFARMA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. WETFARMA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.5

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz WETFARMA lub przekazać ją osobie upoważnionej przez WETFARMA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że WETFARMA zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.6

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WETFARMA, WETFARMA nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1

Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w związku z realizacją Umowy jest: Małgorzata Ochmańska – Hecold prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „WETFARMA” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karwińska 19, 02-639 Warszawa, NIP: 5210405237, REGON: 010405166. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Klient, którego dane osobowe przetwarza WETFARMA ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, t.j. z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 t.j., z późn. zm).

9.2

Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych dotyczących oferty Sklepu Internetowego wetfarma.pl.

9.3

Strona internetowa wetfarma.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu Klienta i wykorzystywane są przez WETFARMA.

9.4

Na stronie internetowej wetfarma.pl stosowane są trzy rodzaje cookies:

1.

tymczasowe i niezbędne do wykonania zakupów pliki cookies z informacjami o zakupach, rodzajami wybranych płatności oraz sposobu przesyłki;

2.

tymczasowe i niezbędne pliki cookies powiązane z Kontem Klienta.

3.

plik cookie z informacją o akceptacji plików cookies.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2015 roku.

10.2

Regulamin jest udostępniony na rzecz Klientów nieodpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.).

10.3

WETFARMA ma prawo dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie wskazanym przez WETFARMA, który nie może być krótszy niż 14 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej WETFARMA.

10.4

W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu, Klientowi, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

10.5

Spory z Klientem będącym Konsumentem mogą być rozstrzygane w drodze mediacji przed właściwym wojewódzkim inspektorem inspekcji handlowej lub w drodze poddania sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 t.j. ze zm).

10.6

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

ZAŁĄCZNIK – KOSZTY DOSTAWY

Poczta Polska paczka ekonomiczna (przedpłata)
do 2 kg – 15 zł
2-5 kg – 18 zł
5-10 kg – 24 zł

Poczta Polska paczka priorytetowa (przedpłata)
do 2 kg – 16 zł
2-5 kg – 19 zł
5-10 kg – 25 zł

Przesyłka kurierska (przedpłata)
do 30 kg – 17 zł
do 60 kg – 34 zł
do 90 kg – 51 zł

Przesyłka kurierska (pobranie)
do 30 kg – 23 zł
do 60 kg – 40 zł
do 90 kg – 57 zł

Przesyłka kurierska z awizacją telefoniczną dostawy (przedpłata)
do 30 kg – 18 zł
do 60 kg – 36 zł
do 90 kg – 54 zł

Przesyłka kurierska z awizacją telefoniczną dostawy (pobranie)
do 30 kg – 24 zł
do 60 kg – 48 zł
do 90 kg – 72 zł

Poczta Polska paczka 24 priorytetowa (pobranie)
do 0,5 kg – 17zł
do 5 kg – 21 zł
do 10 kg – 26 zł